Chương Trình

Chúng tôi cung cấp các chương trình để giúp các doanh nhân nông thôn và gia đình họ quản lý doanh nghiệp của họ, học tiếng Anh và được đào tạo trong các lĩnh vực việc làm mới. Khi thảm họa xảy ra, chúng tôi có mặt để giúp đỡ.

Marine Certified Personnel Program